Salifert Magnezijum (Mg) Test

SKU: 162 Kategorija:

Opis

Merenje magnezijuma
Magnezijum se u prirodnoj slanoj vodi nalazi u relativno visokoj koncentraciji
(1300 – 1400 mg/L). Magnezijum je esencijalni deo hlorofila, koji je neophodan za
fotosintezu. Bez fotosinteze, biljk, alge i korali, koji se nalaze u većini akvarijuma,
ne bi mogli opstati.
Magnezijum ima još jednu važnu ulogu, s obzirom da obezbeđuje optimalan odnos
koncentracije kalcijuma i alkaliteta ili tvrdoće vode. Objašnjenje je sledeće. Naime,
Kalcijum sa karbonatom ili bikarbonatom gradi nerastvorljivi kalcijum-karbonat.
Kalcijum-karbonat je izuzetno važan za izgradnju skeletal korala i koralinih algi,
ali bi trebalo da nastaje kao product bioloških procesa. Stoga, stvaranje kalcijum-
karbonata hemijskim procesima bi trebalo da se izbegne.
Čak i bez uticaja bioloških procesa, kalcijum-karbonat bi se neizbežno stvarao
različitim hemijskim reakcijama, čime bi se remetila koncentracija kalcijuma i
alkalitet, odnosno tvrdoća vode. Zapravo, taj process bi snizio koncentracije još
mnogih elemenata u tragovima.

Magnezijum usporava ovaj negativan proces. Što je niža koncentracija
magnezijuma, intenzivnije se odvija ovaj proces i snižavaju se koncentracija
kalcijuma i alkalitet vode.
Održavanje adekvatne koncentracije magnezijuma je, stoga, izuzetno važno i
indirektno je zaslužno za normalan rast korala i koralinih algi, obezbeđivanjem
optimalnog odnosa koncentracije kalcijuma i alkaliteta vode.
Koncentraciju magnezijuma snižavaju alge, prekomerna upotreba rastvora
kalcijum-hidroksida (Kalkwasser) i znatno odstupanje od prirodne koncentracije
kalcijuma, alkaliteta i pH vednosti.
Postoje, takođe, izvesne vrste soli za akvarijume na tržištu, koje sadrže kritično
niske koncentracije magnezijuma. Upotreba takvih soli stvoriće dugotrajni problem
sa nivoima kalcijuma i tvrdoćom vode.
Imajući sve prethodno na umu, precizno merenje koncentracije magnezijuma i
primena mera za korigovanje koncentracija magnezijuma su krajnje opravdani.
Suplementi magnezijuma treba da budu takvi da ne remete ravnotežu jona u vodi.
Osim toga, mnoge soli koje sadrže magnezijum, sadrže i amonijak u dovoljnoj
količini da poremeti normalne biološke procese. Stoga je potrebno primenjivati soli
sa visokim procentom magnezijuma.
Magnezijum je element čija je važnost dugo zanemarivana. Sadržaj magnezijuma u
mnogim akvarijumima se pokazuje nedovoljnim nakon merenja. Korigovanje
koncentracije je neophodno za postizanje stabilnog reef sistema.

Salifert test za magnezijum je prilično jednostavan za upotrebu i dovoljno
specifičan, tako da koncentracije kalcijuma i stroncijuma ne utiču na dobijeni
rezultat. Meri u dovoljno malim podeocima od 30 mg / L, uz oštru promenu boje.
Set za merenje ima kapacitet od otprilike 50 merenja.